Uitgangspunt is bovengrondse aanleg

Bovengronds is uitgangspunt

In Nederland en de rest van Europa zijn 380 kV hoogspanningverbindingen vrijwel overal bovengronds aangelegd op hoogspanningsmasten. Wereldwijd is er nog te weinig kennis en ervaring om dergelijke verbindingen op grote schaal ondergronds aan te leggen. De rijksoverheid hanteert daarom ook als uitgangspunt dat nieuwe 380 kV verbindingen bovengronds worden aangelegd. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken – met name voor kortere trajecten – maar daar gelden dan wel belangrijke restricties voor.

Voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is uitgangspunt het principe van 'bovengronds, tenzij' zoals dat is opgenomen in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. In december 2015 heeft het ministerie aan gemeenten en provincie het voorontwerp van de plannen voorgelegd. Deze plannen voor de nieuwe verbinding gaan uit van een geheel bovengrondse aanleg.

Kan de verbinding niet ondergronds?

Eind vorig jaar heeft TenneT de minister aangegeven dat ondergrondse aanleg over een beperkte afstand (tot maximaal 10 kilometer) op het tracé technisch wel mogelijk is. De minister heeft de Tweede Kamer eind 2015 geïnformeerd dat ondergronds bij Eemshaven-Vierverlaten 380 kV vooralsnog geen substantiële en financieel verantwoorde oplossing biedt.

Zie:

Naar aanleiding van reacties en verzoeken uit de omgeving heeft de Minister besloten tot aanvullend onderzoek en een nadere afweging op het onderwerp ondergrondse aanleg.