Uitgangspunt is bovengrondse aanleg
Delen via:   

Bovengronds is uitgangspunt

In Nederland en de rest van Europa zijn 380 kV hoogspanningverbindingen vrijwel overal bovengronds aangelegd op hoogspanningsmasten. Wereldwijd is er nog te weinig kennis en ervaring om dergelijke verbindingen op grote schaal ondergronds aan te leggen. De rijksoverheid hanteert daarom ook als uitgangspunt dat nieuwe 380 kV verbindingen bovengronds worden aangelegd. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken – met name voor kortere trajecten – maar daar gelden dan wel belangrijke restricties voor.

Voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is uitgangspunt het principe van 'bovengronds, tenzij' zoals dat is opgenomen in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. In december 2015 heeft het ministerie aan gemeenten en provincie het voorontwerp van de plannen voorgelegd. Deze plannen voor de nieuwe verbinding gaan uit van een geheel bovengrondse aanleg.

Kan de verbinding niet ondergronds?

TenneT heeft in 2015 de minister aangegeven dat ondergrondse aanleg over een beperkte afstand (tot maximaal 10 kilometer) op het tracé technisch wel mogelijk is. In overleg met de regio zijn verschillende alternatieve ondergrondse tracés bekeken. Vervolgens zijn de effecten van de alternatieve tracés grondig onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft de toenmalige minister Kamp van Economische Zaken geconstateerd dat de meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg gering is en niet opweegt tegen de meerkosten die berekend zijn tussen €105 en €135 miljoen.

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over een fors pakket maatregelen waarmee de ecologische effecten van de verbinding worden verbeterd. Het gaat hier bijvoorbeeld om maatregelen die bijdragen aan het beheer van weidevogels. Daarnaast zal de regio een rol gaan spelen in het nemen van maatregelen die ertoe leiden de verbinding beter te laten passen in het landschap.