Advies commissie m.e.r.: Ontwerp geeft goede beschrijving milieugevolgen

Delen via:   
14 / 09 / 2017

De Commissie voor de milieu effect rapportage heeft vandaag haar advies voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV gepubliceerd.

De Commissie vindt dat het rapport de milieugevolgen van de hoogspanningsverbinding goed beschrijft. Het rapport laat zien welke tracéalternatieven zijn overwogen en wat de effecten zijn van deze alternatieven op onder andere de leefomgeving, natuur (vooral vogels en vleermuizen) en het landschap. Deze informatie is gebruikt om een voorkeursalternatief te kiezen in het inpassingsplan. Vanwege de negatieve gevolgen van dit gekozen tracé voor landschap en natuur beschrijft het rapport maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Het milieueffectrapport is onder andere gebaseerd op onderzoeksrapporten die als bijlagen bij het rapport ter visie zijn gelegd. Daarmee is een zeer grote hoeveelheid rapporten beschikbaar, waardoor belangrijke informatie niet altijd makkelijk terug te vinden is. De reacties uit de omgeving op het plan en het milieueffectrapport maken duidelijk dat er nog veel vragen leven over het gekozen tracé en de gevolgen voor natuur en landschap. De Commissie adviseert om in het besluit over het tracé voor de hoogspanningsverbinding - het inpassingsplan - nog wel zaken te verduidelijken, zoals het nut en de noodzaak van de nieuwe verbinding, de onderzochte alternatieven en de argumenten voor de keuze voor het voorkeurstracé

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.