Effecten verbindingsalternatieven Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden op een rij

Delen via:   
11 / 06 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland. Mogelijke aansluitpunten op het vasteland zijn Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. Op 8 juni 2020 is de definitieve integrale effectenanalyse (IEA) met het milieueffectrapport (MER fase 1) gepubliceerd. In het milieueffectrapport worden de verwachte milieueffecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locaties voor een transformatorstation beschreven.

De IEA is een document waarin naast de onderscheidende milieueffecten, ook omgevingsaspecten, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid zo objectief mogelijk worden beschreven voor de kabelroutes en transformatorstationlocaties.

Het MER en de IEA kunt u vinden op de website Bureau Energieprojecten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ook is er een interactieve site, waar een samenvatting van de milieuonderzoeken en de IEA zijn te vinden. U kunt op deze pagina per kabelroute en per mogelijke locatie voor een transformatorstation de effecten voor de thema's Milieu, Omgeving, Techniek, Kosten en Toekomstvastheid bekijken.

Advies vanuit de regio aan de minister van EZK

Lokale en regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, geven op basis van de IEA een regioadvies aan de minister van EZK. In dit regioadvies geven zij aan welke kabelroute en locatie voor een transformatorstation hun voorkeur heeft en onderbouwen ze deze keuze met argumenten.

De minister van EZK maakt, in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, op basis van de integrale effectenanalyse (waar het MER fase 1 onderdeel van is), de reacties op de integrale effectenanalyse, het regioadvies van de lokale en regionale overheden en het advies van de Commissie voor de m.e.r. een keuze voor het voorkeursalternatief. Dit zal naar verwachting eind oktober 2020 zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.