Inspraak

Delen via:   
28 / 10 / 2009

In totaal zijn er 146 verschillende formele inspraakreacties binnengekomen op de Startnotie Noord-West 380 kV. De commissie voor de milieueffectrapportage is ook gevraagd een advies te geven. Binnenkort zal zij mede kijkend naar de inspraak een advies uitbrengen aan de ministers.

Al deze reacties inclusief het advies van de commissie worden bekeken en meegenomen in het richtlijnenadvies voor het Milieueffect Rapport (MER) dat vermoedelijk in december van dit jaar vastgesteld wordt. De eerste indruk is dat het grote aantal en de goede kwaliteit van de reacties er toe zal gaan bijdragen dat een optimale milieueffect analyse gemaakt kan worden. Het Milieueffect Rapport zal een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van het uiteindelijke tracé van de nieuwe verbinding.

Een bundeling van alle zienswijzen is te zien op de website van het bureau energieprojecten. In een later stadium zullen hier de antwoorden aan worden toegevoegd. Alle indieners zullen het richtlijnenadvies ontvangen met daarbij een beantwoording van alle zienswijzen

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.