Investeringspakket TenneT voor energietransitie en Nederland als stroom-hub

Delen via:   
19 / 02 / 2014

Door wijzigingen in de ontwikkeling van productievermogen in Eemshaven lijkt er in de planning ruimte te ontstaan om de netuitbreiding in Noord Nederland (Noordwest 380 kV) gefaseerd aan te leggen. Hier zal op korte termijn uitsluitsel over komen.

Arnhem, 19 februari 2014

De door TenneT geplande investeringen van circa 5 miljard euro in de komende 10 jaar zorgen er voor dat Nederland kan blijven rekenen op een hoge zekerheid van levering van stroom èn het net de verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, zoals afgesproken in het Nationale Energie-akkoord (SER), mogelijk maakt. De groei van windenergie op zee en op land is door TenneT's investeringsprogramma goed in te passen in het hoogspanningsnet.

Met de realisatie van de internationale verbindingen met Groot-Brittannië (BritNed) en Noorwegen (NorNed), de mogelijke aanleg van een kabelverbinding met Denemarken (COBRAcable) èn de uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met België en Duitsland groeit Nederland uit tot de power-hub van Noordwest-Europa. Hierdoor kunnen o.a. overschotten in duurzame energieproductie efficiënter in de regio Noordwest-Europa worden benut.

Door wijzigingen in de ontwikkeling van productievermogen in Eemshaven lijkt er in de planning ruimte te ontstaan om de netuitbreiding in Noord Nederland (Noordwest 380 kV) gefaseerd aan te leggen. Hier zal op korte termijn uitsluitsel over komen.

Dit en meer staat in het zogenoemde Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KDC) 2013 dat TenneT onlangs heeft aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het KCD, waarin TenneT aan de hand van actuele en te verwachten marktontwikkelingen aangeeft wat er de komende jaren moet gebeuren in het Nederlandse hoogspanningsnet, verschijnt tweejaarlijks. TenneT is bij het vaststellen van het KCD uitgegaan van twee ontwikkelrichtingen; een duurzaam en een meer conventioneel scenario:

  • Voor het meer conventionele scenario zijn de cijfers van producenten van traditionele en duurzame energiebronnen over de ontwikkeling van productievermogen leidend geweest. Voor de ontwikkeling van de vraag is op basis van de CPB-prognoses over de economische groei een lage groei van het elektriciteitsverbruik aangehouden.
  • Voor het duurzame scenario zijn de cijfers van de producenten gecombineerd met de afspraken uit het Nationaal Energie-akkoord (SER). Daarnaast is een vlotter herstel van de economie aangenomen, die tot een hogere elektriciteitsvraag leidt. Door de sluiting van de oude kolencentrales en de hoge elektriciteitsvraag is in dit scenario meegenomen dat de plannen voor ongeveer 4.000 megawatt aan nieuwbouw van gasvermogen in 2023 zal zijn gerealiseerd.

Focus op efficiënte en noodzakelijke investeringen

De ontwikkelingen in de elektriciteitssector vertonen in de afgelopen jaren een zeer grillig patroon. Het conserveren ("moth balling") van nieuwe gascentrales is hiervan een opvallende consequentie. Door de onvoorspelbaarheid is de kans op een mis match tussen productie- en netontwikkelingen toegenomen. TenneT pleit er daarom voor om, binnen de gestelde kaders van marktwerking, vestigingslocaties voor elektriciteitsproductie te gaan aanwijzen, waarbij de capaciteit per locatie wordt gemaximeerd. Vervolgens zou TenneT voor de ontsluiting van deze locaties de mogelijkheid moeten krijgen om anticiperende investeringen te kunnen doen èn vergoed te krijgen.

Vergroting van de capaciteit van het hoogspanningsnet

Naast de uitvoering van de projecten Randstad 380 Noordring, Zuidwest 380 en Noordwest 380 (de uitkomst van het onderzoek naar fasering volgt spoedig) wordt ook nog de verzwaring van ruim 2 x 380 kilometer aan lijnen voorzien om de capaciteit van de landelijke transportring tussen Zwolle, Diemen, Geertruidenberg en Maasbracht te verhogen.

Nederland: de power-hub van Noordwest-Europa

Mede door de realisatie van capaciteitsvergroting van internationale verbindingen over zee en op land krijgt Nederland een meer prominente positie in de Noordwest-Europese energiemarkt waar de ontwikkeling naar meer duurzame energie steeds duidelijker aanwezig is. Windenergie ( op zee en op land) in de ons omringende landen én in Nederland neemt een grote vlucht en gaat samen met zon-PV een steeds groter deel uitmaken van de totale elektriciteitsproductie, waardoor de behoefte aan transportcapaciteit toeneemt. TenneT's investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit voorziet in die behoefte. Naast de al bestaande internationale verbindingen, heeft TenneT een aantal nieuwe projecten in ontwikkeling: een nieuwe verbinding tussen Doetinchem (NL) en Wesel (D), op korte termijn uitbreiding van de capaciteit van de verbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D) en de aanleg van een zeekabel (gelijkstroom) tussen Nederland en Denemarken (COBRAcable). Deze ontwikkelingen dragen bij aan een stabiele prijsvorming en hoge leveringszekerheid in Nederland.

TenneT spant zich in internationaal verband in om zo veel mogelijk met andere hoogspanningsnetbeheerders in Europa samen te werken om te komen tot één geïntegreerde (Noordwest) Europese energiemarkt.

De samenvatting van het KCD 2013, inclusief illustraties, is hier te downloaden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.