RIVM advies actualisering berekening magneetveldzones bij bovengrondse hoogspanningslijnen

Delen via:   
11 / 06 / 2013

Op 10 juni 2013 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rapport  “Berekening magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid” gepubliceerd. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de directie Veiligheid en Risico’s van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het RIVM adviseert om de Handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen te actualiseren. De actualisering ziet op het nauwkeuriger in beeld brengen van magneetvelden in situaties waar hoogspanningslijnen zich in elkaars nabijheid bevinden. Dit betreft: kruisingen van bovengrondse hoogspanningslijnen, gebundelde en gecombineerde bovengrondse hoogspanningslijnen.

De Handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen is voortgekomen uit het op het voorzorgsprincipe gebaseerde beleidsadvies voor bovengrondse hoogspanningslijnen uit 2005. De wijziging van de Handreiking 3.0 uit 2009 is volgens het RIVM van belang omdat het aantal locaties waar hoogspanningsverbindingen zich dicht bij elkaar bevinden toeneemt. Eén van de uitgangspunten uit het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) uit 2009 is dat - vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening - nieuwe hoogspanningsverbindingen zoveel mogelijk op één mastopstelling dienen te worden gecombineerd of met bestaande lijnen dienen te worden gebundeld. Daardoor groeit het aantal locaties waar hoogspanningsverbindingen zich in elkaar nabijheid bevinden. De magneetvelden van die verbindingen beïnvloeden elkaar.

Het RIVM stelt nu voor om de Handreiking 3.0 uit te breiden met rekenvoorschriften voor die situaties waarin twee of meer bovengrondse hoogspanningsverbindingen zich in elkaars nabijheid bevinden. Daarmee is er ook voor deze situaties een generiek kader. Op dit moment worden concrete casussen door het RIVM apart beoordeeld.

De geactualiseerde Handreiking 3.1 zal naar verwachting over enkele maanden gereed zijn. De komende weken zal er vanuit elk van de lopende projecten worden geanalyseerd, wat de concrete consequenties zijn. Zodra er voor omwonenden een wijziging is ten opzichte van de huidige situatie, zal er vanuit de projecten vooruitlopend op de nieuwe handreiking met de betrokkenen contact worden opgenomen.

Het rapport van het RIVM is te samen met de brief met de reactie van de directie Veiligheid en Risico’s van het Ministerie van IenM hier te vinden op de website van het RIVM.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.