Startnotitie in het voorjaar gepubliceerd

Delen via:   
10 / 02 / 2009

In het voorjaar van 2009 wordt een zogenaamde Startnotitie voor de m.e.r. gepubliceerd. In deze notitie wordt aangegeven wat er in de milieueffectrapportage zal worden onderzocht. Deze startnotitie wordt door de minister van Economische Zaken, in samenspraak met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgebracht als onderdeel van de m.e.r. procedure. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek naar de milieueffecten van belangrijke ruimtelijke beslissingen. Hiermee krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming en worden verschillende tracéalternatieven tegen elkaar afgewogen aan de hand van relevante (milieu)criteria. Belanghebbenden kunnen op deze notitie inspreken en aangeven op welke onderdelen zij eventueel aanpassing en aanvulling nodig achten. Meer informatie over waar en wanneer u kunt inspreken zal op een later moment op deze site worden gepubliceerd. Er zullen informatie-avonden in de regio worden georganiseerd om de startnotitie toe te lichten en u de kans te geven vragen te stellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.