Startnotitie Noord-West 380 kV verschenen

Delen via:   
25 / 08 / 2009

Elektriciteitstransporteur TenneT
gaat een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Eemshaven via Ens naar Diemen. De verbinding is nodig om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor het elektriciteitstransport.

Procedure
Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de ruimtelijke besluitvorming plaatsvindt door middel van een zogeheten rijksinpassingsplan. Dit plan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Milieubeheer (VROM) samen. In het rijksinpassingsplan wordt het tracé van de nieuwe verbinding vastgelegd. Ter voorbereiding van het rijksinpassingsplan zal de Minister van EZ samen met de Minister van VROM een milieueffectrapportage uitvoeren. Een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld om (mogelijke) milieueffecten in brede zin, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water zo goed mogelijk in beeld te brengen en daarmee te waarborgen dat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het ontwerp-rijksinpassingsplan en het MER worden verwacht in het najaar van 2011. Daarnaast worden in de rijkscoördinatieregeling de overige vergunningen gecoördineerd voorbereid. De Minister van EZ zal deze coördinatie op zich nemen.

Startnotitie m.e.r. Noord-West 380 kV
Van dinsdag 25 augustus tot en met maandag 5 oktober 2009 ligt de startnotitie m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. Hiervan wordt kennisgeving gedaan in de Staatscourant van 24 augustus 2009 en in lokale en regionale bladen. De startnotitie is vanaf 25 augustus op deze pagina te downloaden.

Vervolg
Van 25 augustus tot en met 5 oktober kunt u uw zienswijze geven op de startnotitie. Alle ingebrachte zienswijzen worden naar de Ministers van EZ en VROM en de Commissie voor de milieueffectrapportage gestuurd. Mede op basis van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraakreacties stellen de Ministers van EZ en VROM vervolgens de richtlijnen vast. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. Vervolgens wordt het MER opgesteld, en het rijksinpassingsplan waarvoor het MER als basis dient. Wanneer de Ministers van EZ en VROM het MER en rijksinpassingsplan hebben opgesteld, zal er voor u opnieuw gelegenheid zijn om daarop in te spreken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.