Vastgesteld inpassingsplan ter inzage

Delen via:   
12 / 01 / 2018

Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met vrijdag 23 februari 2018 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten.

Het ontwerp inpassingsplan, het MER en de ontwerpbesluiten hebben van 23 juni 2017  tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Daarnaast heeft van 18 augustus tot en met 28 september 2017 de ontwerp-ontheffing beschermde soorten ter inzage gelegen (fase 2). Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de zienswijzentermijn 35 unieke zienswijzen in het kader van fase 1 en 2 binnengekomen. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het inpassingsplan vastgesteld en de besluiten zijn genomen door de desbetreffende bevoegde gezagen, rekening houdend met deze zienswijzen.

Ter inzage

Alle stukken zijn in te zien op de site van RVO   en (tijdens kantooruren) in het:

  • Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, telefoonnummer 0596 54 82 00            
  • Gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum, telefoonnummer 0595 44 77 77

Ter inzage liggen het vastgestelde inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en de volgende overige besluiten. Dit betreft  15 omgevingsvergunningen voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen van - en werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, de Wet natuurbescherming, vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en Waterwetvergunningen.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en/of een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen bij de Raad van State. In de kennisgeving staat uitgelegd hoe dit werkt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.