Waarom is een landschapsprogramma opgesteld?
Delen via:   

TenneT bouwteen 380 kV-hoogspanningsverbinding bouwen tussen Eemshaven en Vierverlaten (Hoogkerk). Hiervoor is een inpassingsplan gemaakt dat in 2017 is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Onderdeel van het inpassingsplan zijn landschappelijke maatregelen. Over de omvang en inhoud heeft het ministerie overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten. Bij de invulling en uitvoering van dit pakket heeft de provincie Groningen een prominente rol. De provincie heeft de regie, samenwerking met gemeenten, inwoners aandragen en participatie maar ook bij uitvoering, TenneT heeft een toetsende rol.

Het Landschapsplan geeft een overzicht van de inrichtingsmaatregelen die naar het oordeel van de ministers nodig zijn voor een goede ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV en daarmee voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de nieuwe verbinding.

Hoeveel geld wordt er in het landschap geïnvesteerd?
Met het landschapscompensatieprogramma (= bijlage inpassingsplan 380 kV) is een investering gemoeid van in totaal 14,9 miljoen euro (TenneT € 12,4, provincie € 2,5). Het gaat om een omvangrijke investering in het landelijke gebied die veel omwonenden raakt. Verdeeld over thema's en dorpen, basis is gelijkmatig langs de lijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of de provincie Groningen. Klik op deze link voor een projectenoverzicht van de compenserende maatregelen.