Welke maatregelen treft TenneT om te voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen?

Delen via:   

Daarvoor worden varkenskrullen aangebracht. Dit is in het inpassingsplan vastgelegd. Het treffen van mitigerende maatregelen is bovendien verplicht en vastgelegd als voorschrift bij de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet/Wnb (besluit 25).  De varkenskrullen worden opgehangen op een deel van de verbinding en zijn onder meer gebaseerd op de ligging nabij Vogelrichtlijngebieden, ganzenfoerageergebieden, weidevogelgebieden en/of grote wateren.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.