Welke vergunningen zijn nodig voor de aanleg van de verbinding

Delen via:   

Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Zo zijn er vergunningen nodig voor bijvoorbeeld het passeren van natuurgebieden, het verleggen van watergangen en het kruisen van (spoor-)wegen. Voor het bouwen van de masten is een omgevingsvergunning nodig, net zoals voor aanleggen van tijdelijke bouwwegen en het kappen van bomen. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen op gebied van bouwen, milieu en ruimte, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning wordt in één keer veel geregeld.

De omgevingsvergunning bevat onder andere de volgende vergunningen:

  • milieuvergunning
  • bouwvergunning
  • sloopvergunning
  • monumentenvergunning
  • gebruiksvergunning
  • kapvergunning

TenneT heeft e aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voorbereid. Deze zijn bij de ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en Prorail ingediend. Deze partijen beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De minister van EZK bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp)besluiten genomen moesten worden.De(ontwerp)besluiten zijn indertijd grotendeels tegelijk met het (ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd.

De besluiten voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV zijn - tegelijk met het vastgestelde inpassingsplan - januari 2018 gepubliceerd en ter inzage gelegd en hebben tot en met 23 februari 2018 ter inzage gelegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.