Wat gaat er gebeuren
Delen via:   

De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken hebben een inpassingsplan voor de 380 kV-verbinding vastgesteld. Het inpassingsplan bevat het definitieve tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven (Oudeschip)-Vierverlaten en de motivatie van het Rijk waarom voor dit tracé is gekozen. Het plan gaat daarbij in op aspecten zoals milieu, leefomgeving en kosten.

Samen met het inpassingsplan is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

In het inpassingsplan hebben de ministers de keuze voor tracé en uitvoering vastgelegd. Het plan is tot stand gekomen na uitgebreide analyse van milieueffecten, maatschappelijke effecten, technische haalbaarheid en kosten. Over het tracé heeft het ministerie overlegd met TenneT, regionale en lokale overheden en belangenorganisaties. De bestaande 220 kV verbinding wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe verbinding, net als het deel van de 110 kV verbinding dat zal worden gecombineerd met de nieuwe 380 kV verbinding.

Het geplande trace volgt grotendeels het tracé van de bestaande 220 kV verbinding. Op enkele plaatsen wijkt het af:

  • Bij Eemshaven om woningen te ontwijken en ruimtelijke ontwikkelingen in de Eemshaven zo min mogelijk te belemmeren;
  • Bij Bedum loopt de verbinding noordelijker dan de bestaande verbinding. Zo wordt de afstand van de nieuwe hoogspanningsverbinding tot woningen en het bedrijventerrein groter;
  • Vanaf "De Brillerij" tot aan de het hoogspanningsstation Vierverlaten combineert de nieuwe verbinding met de bestaande 110 kV verbinding. Combineren houdt in dat de draden van de 110 kV worden bijgehangen in de masten van de nieuwe 380 kV verbinding. De 110 kV verbinding tussen 'De Brillerij' en Vierverlaten zal na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden afgebroken.