Procedure en planning

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken hebben het inpassingsplan. voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven (Oudeschip)-Vierverlaten vastgesteld.

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben op 22 juni 2017 het ontwerp inpassingsplan gepubliceerd. Tot 3 augustus heeft het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegen, tegelijk met de ontwerpbesluiten op de door TenneT aangevraagde vergunningen en ontheffingen. Het vastgestelde inpassingsplan ligt met de vastgestelde besluiten vanaf 12 januari 2018 en tot en met 23 februari 2018 ter inzage.

Iedereen die te maken krijgt met de nieuwe verbinding, kon zijn of haar mening hierover geven. Dit heet: een zienswijze indienen. De zienswijzen zijn beoordeeld en meegenomen bij zowel het vaststellen van het definitieve Inpassingsplan als het afgeven van de definitieve vergunningen of ontheffingen. In het geval van het Inpassingsplan beoordeelden nu de ministeries van EZK en BZK de zienswijzen. Zienswijzen op de vergunningen zijn door vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen beoordeeld en in de definitieve vergunningen verwerkt.

Indien u op de ontwerpbesluiten geen zienswijze heeft ingediend, kunt u op enkele uitzonderingen na, geen beroep bij de Raad van State aantekenen op het inpassingsplan en de besluiten.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediendop de ontwerpplannen, kunnen tot en met 23 februari 2018 beroep aantekenen bij de Raad van State. De Raad van State beoordeelt of de besluiten al dan niet stand houden. De uitspraak van de Raad van State is bindend voor alle partijen.

Deze informatie is ook te vinden op de website van bureau energieprojecten. De stukken zijn verder te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.