Procedure en planning
Delen via:   

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken hebben het inpassingsplan. voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven (Oudeschip)-Vierverlaten vastgesteld.

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben op 22 juni 2017 het ontwerp inpassingsplan gepubliceerd. Tot 3 augustus heeft het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegen, tegelijk met de ontwerpbesluiten op de door TenneT aangevraagde vergunningen en ontheffingen. Het vastgestelde inpassingsplan heeft met de vastgestelde besluiten vanaf 12 januari 2018 en tot en met 23 februari 2018 ter inzage gelegen.

Iedereen die te maken krijgt met de nieuwe verbinding, kon zijn of haar mening hierover geven. Dit heet: een zienswijze indienen. De zienswijzen zijn beoordeeld en meegenomen bij zowel het vaststellen van het definitieve Inpassingsplan als het afgeven van de definitieve vergunningen of ontheffingen. In het geval van het Inpassingsplan beoordeelden nu de ministeries van EZK en BZK de zienswijzen. Zienswijzen op de vergunningen zijn door vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen beoordeeld en in de definitieve vergunningen verwerkt.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpplannen, konden tot en met 23 februari 2018 beroep aantekenen bij de Raad van State. De Raad van State beoordeelt of de besluiten al dan niet stand houden. De uitspraak van de Raad van State is bindend voor alle partijen. Op 9 oktober 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en deze gepubliceerd.

Deze informatie is ook te vinden op de website van bureau energieprojecten. De stukken zijn verder te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Met grondeigenaren die te maken krijgen met bouw van de 380 kV-hoogspanningsverbinding en op wiens grond masten zijn gepland sluit TenneT privaat-rechterlijke bijeenkomsten.  Dit filmpje legt het verschil tussen privaat- en publiekrecht uit.